ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PODCASTEREK RÉSZÉRE

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a VMLY&R Hungary Kft. által meghirdetett „Vodafone Podcast Pioneers” pályázat (Projekt) során a VMLY&R Hungary Kft-vel podcastok vagy cikkek elkészítésére leszerződő személyek (Podcaster) számára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújtson a jelentkezési eljárással összefüggő adatkezelésekről.

Az Adatkezelési tájékoztató letöltése (pdf) »

1. Adatkezelő

Adatkezelő neve: VMLY&R Hungary Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C
E-mail cím: info@vmlyr.hu
Telefonszám: +36 1 801 7200
Weboldal: www.vmlyr.hu
továbbiakban: Adatkezelő

2. Az adatkezelések célja, jogalapja, megőrzési idő

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés célja Érintett adatok Jogalap Megőrzési idő
Az Adatkezelő által leszerződtetett Podcasterek adatainak kezelése a szerződés teljesítése érdekében –         Podcaster neve, elérhetősége;

–        Podcaster által létrehozott podcast, cikk, egyéb tartalom, a tartalmak látogatottságával kapcsolatos adatok;

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése a Vodafone Podcast Pioneers program lezárásáig, de legkésőbb a program megszűnése után 3 hónappal
Adózással és társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése –         Podcasterek adószáma, TAJ száma, születési helye és ideje, bankszámlaszáma, fizetésekkel kapcsolatos adatok GDPR 6. cikk (1) c) pont – jogszabályi kötelezettség teljesítése (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése) az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig
A részt vevő Podcastok nevei, érintett epizódok nevei, hallgatottságával vagy nézettségével kapcsolatos adatok, kommunikációs kampány esetén az érintett podcasterek bemutatkozója, velük készült tartalmak Vodafone Magyarország Zrt. részére történő továbbítása –         Podcastok és podcasterek nevei, érintett epizódok nevei, hallgatottságával vagy nézettségével kapcsolatos adatok, bemutatkozó anyagok és egyéb tartalmak. GDPR 6. cikk (1) f) pont – adatkezelőnek a Vodafone-nal megkötött együttműködési szerződés teljesítéséhez (riportálási kötelezettség) teljesítése a Vodafone Podcast Pioneers program lezárásáig, de legkésőbb a program megszűnése után 3 hónappal.

3. Címzettek

A Podcaster személyes adataihoz az Adatkezelő munkaerő-kiválasztási eljárásában résztvevő tagjai férnek hozzá. Az Adatkezelő a Podcaster személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

4. Adattovábbítás

a) Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k):

Vodafone Magyarország Zrt.

b) Az Adatkezelő a Podcaster személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

5. Érintetti jogok

Jog Az adott jog tartalma
Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jog Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
A törléshez való jog Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

–        már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

–        Ön visszavonta a hozzájárulását;

–        Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–        jogellenesen kezeltük adatait;

–        jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

–        vitatja az adatok pontosságát;

–        az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–        nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

–        Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
A tiltakozáshoz való jog Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (feltéve, hogy az adatkezelés jogos érdekünkön alapul – ld. a fenti adattovábbítást a Vodafone részére). Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (ilyen esetben erről megfelelően tájékoztatjuk).
Hozzájárulás visszavonása, egyéb érintetti jogok gyakorlása A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve egyéb érintetti jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

–        E-mail: info@vmlyr.hu

Panasz benyújtása Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu